Administrar

Parlam de política, actualitat i reflexions personals.

Pregunta al Parlament: el TIL Party.

cosmeb | 05 Octubre, 2013 08:30

Dimarts passat vaig tenir oportunitat de fer una pregunta a la consellera d'Educació sobre el tema del TIL.

I.4) Pregunta RGE núm. 9946/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a seguretat jurídica del TIL.

LA SRA. PRESIDENTA:
Quarta pregunta, RGE núm. 9946/13, relativa a seguretat
jurídica del TIL, que formula el diputat Sr. Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula.


EL SR. BONET I BONET:
Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Camps, em sorprèn veure-la
avui aquí. Cap conseller, cap govern en la història de les Illes
Balears, no havia rebut un rebuig social tan contundent com el
que es va manifestar diumenge passat. Més de 100.000 persones
varen rebutjar la seva política, i per això, per la contundència de
la resposta social, em pensava que el president ja l’hauria
cessada o, si no, per dignitat, vostè ja hauria d’haver dimitit.

Però és aquí, i li correspon, per tant, respondre’m sobre si
considera que així com ha conduït aquest assumpte del
tractament integrat de llengües creu que és un model de
seguretat jurídica.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)

 

LA SRA. PRESIDENTA:
Té la paraula la consellera per respondre.


LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Joana Maria Camps i Bosch):
Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat. Com que som
aquí, li contestaré. Sí, crec que s’ha desenrotllat i desenvolupat
amb seguretat jurídica.


LA SRA. PRESIDENTA:
Vol fer ús de la paraula?


EL SR. BONET I BONET:
Gràcies, presidenta. Anam arreglats idò! Pensàvem que les
lleis a la carta per al Partit Popular era cosa de la normativa
urbanística. Però, Sra. Camps, podrà passar a la història per
haver aplicat la legislació a la carta també a l’educació.
La seva actuació en aquest sentit ha demostrat que són uns
gestors pèssims, començant pels dubtes que plantejava el
Consell Consultiu, seguint amb la interlocutòria del Tribunal
Superior de Justícia, que posa en evidència les presses en
l’aplicació del model de TIL, botant-se el Consell Escolar, el
Consell Consultiu i la negociació colAlectiva per aprovar el
calendari d’aplicació. El Tribunal Superior els arriba a dir dia 6
de setembre que “en un estado de derecho el fin no justifica los
medios", sinó que s’han de complir escrupolosament els
mandats constitucionals legals també en el procés d’elaboració,
cosa que vostès no han fet.
El conjunt de despropòsits arriba al clímax en l’aprovació in
extremis del decret llei. I converteixen les parts suspeses del
TIL en una norma amb rang de llei. Troben una forma
d’incomplir la suspensió ordenada pel Tribunal Superior, cosa
que indigna els magistrats que consideren que el decret llei és
una arma no prohibida de la qual abusa aquest govern. Arriben
a considerar els magistrats que se podria estar vulnerant el dret
constitucional a la tutela judicial efectiva. Es creuen vostès per
damunt de les lleis de la nostra comunitat autònoma, ens ho han
demostrat. Es creuen per damunt de l’Estatut d’Autonomia. Es
creuen per damunt de la Constitució Espanyola. Es creuen per
damunt de la divisió de poders, per damunt del poder judicial,
que l’ignoren de la forma més grollera amb un decret llei. Han
generat una solidaritat contra el TIL que no s’ha vist a cap altre
indret de l’Estat.
Només li queda un camí, Sra. Camps, començar de zero,
mirar per l’interès general i no simplement satisfer les
obsessions del TIL party del Consolat de Mar. Si no és capaç de fer això, Sra. Camps, només li queda un camí que és per dignitat
presentar la dimissió.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Té la paraula la Sra. Consellera.
LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Joana María Camps i Bosch):
Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat. Miri, la
dignitat afortunadament no és mirar la dignitat des del seu punt
de vista, és de ver que a la manifestació hi va haver molta gent,
hi va haver un 7-8% de la comunitat autònoma que s’ha
d’escoltar. Però hi faltava un 92% que era a ca seva i el mateix
pes té qui va a una manifestació que qui queda a ca seva.
Quant a qui ens jutjarà, la història ens jutjarà. Perquè la
història ens jutgi han de passar anys i ha de passar un temps. No
vostè aquí i en aquest parlament que fa molta demagògia.
Efectivament, la història jutjarà l’aplicació...
LA SRA. PRESIDENTA:
Silenci, Sr. Bonet.
LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Joana María Camps i Bosch):
...a les Illes Balears i allò que tindrà de bo.
No posi en paraules dels magistrats coses que ells no han dit.
Vostè rallava l’altre dia de carnisseria jurídica i dos dies després
se demostrava que el decret que s’havia fet era totalment vàlid
jurídicament. Els magistrats amb una interlocutòria, que s’ha de
llegir, s'ha e llegir, no fer la interpretació que vostès fan, no
estan indignats, vostè està indignat. La interlocutòria és molt
correcta i té un desenvolupament jurídic molt bo i sense cap
tipus de recriminació.
Jo li diré que voluntat és la democràcia la que la imparteix.
El que no pot ser és que vostès vulguin governar sense que els
hagin votat, que vulguin que es faci la seva voluntat sense que
els hagin votat. I si parlam de seguretat jurídica, que era la
pregunta, no parlin vostès de seguretat jurídica, quan varen
prometre que pagarien milions d’euros, no els han pagat, resulta
que van deixar aquesta comunitat autònoma en una situació
d’inseguretat jurídica que feia que moltes empreses fins i tot
hagin fet fallida perquè els altres han hagut de pagar els deutes
i perquè no van poder resistir que els paguessin en temps.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)

Comentaris

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.

Els comentaris són moderats per evitar spam. Això pot fer que el teu escrit tardi un poc en ser visible.

 
Powered by Life Type - Design by BalearWeb - Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS