Administrar

Parlam de política, actualitat i reflexions personals.

El Consell ja va debatre el setembre sobre l'urbanisme dels municipis.

cosmeb | 29 Novembre, 2006 10:58

El mes de setembre passat el Consell de Mallorca va presentar una moció per augmentar el control del Consell Insular sobre les tramitacions dels Ajuntaments, fa temps que es té comprovat que l'autoritat urbanística insular només pot actuar quan "el mal ja està fet". Aquesta era una idea per prevenir abans d'arribar a situacions com la d'Andratx, reproduesc el debat gairebé íntegre, en especial les intervencions del conseller insular Antoni Alemany, del PP i d'UM, que va proposar un acord de consens que va ser aprovat per unanimitat.

MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTES SOBRE CREACIÓ COMISSIÓ PER ESTUDIAR LA LEGALITAT DELS EXPEDIENTS URBANÍSTICS DES DE L'INICI DE LA SEVA TRAMITACIÓ MUNICIPAL.

Es dóna compte de la següent Moció:

"La Llei de Disciplina Urbanística dóna als Consells Insulars un paper important en aquesta matèria i la legislació atribueix a aquests un paper fonamental en el control de legalitat sobre els actes de les institucions locals en matèria de territori. Es per això que el Consell de Mallorca té constituïda, entre d'altres, la Comissió Insular d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric.

Fets com la declaració (i posterior anul·lació) de l'interès general d'unes instal·lacions hípiques a Ses Salines, amb totes les implicacions tècniques i polítiques; l'intent de l'Ajuntament d'Andratx d'aprovar unes NN. SS. la
missió més important de les quals era la incorporació al planejament d'actuacions urbanístiques totalment irregulars; el cas, encara sota expedient informatiu de la fiscalia, de les NN. SS. de Santa Margalida; el cas de Son Espases, etc. demostren que els mitjans humans que té el Consell per exercir les seves competències sobre els diversos temes de territori i patrimoni no són suficients per garantir unes polítiques territorials justes, transparents i encaminades únicament a l'interès general.

És evident que, si es coneix la dificultat que té el Consell de Mallorca per exercir correctament les seves competències, ha de prendre les decisions necessàries per reparar aquesta mancança.

Seria necessari conèixer la historia dels expedients que s'han de resoldre a la Comissió Insular d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric, tant la situació laboral dels tècnics que participen a l'expedient a l'ajuntament com la compatibilitat d'aquests, així com la relació dels polítics que tenen les responsabilitats de la gestió urbanística juntament amb aquests tècnics.

Es per això, que el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA presena pel seu debat al proper Ple de la institució la següent  MOCIÓ:

El Consell de Mallorca constituirà una comissió que estudiï l'estricte compliment de la legalitat des del començament dels expedients urbanístics en seu municipal, així com la idoneïtat i compatibilitat de les persones tècniques i polítiques que hi intervenguin ."

El Sr. Alemany (PSOE) explica que la Llei de disciplina urbanística concedeix un paper important al Consell de Mallorca i, a més, segons la legislació bàsica també el té sobre el control de la legalitat sobre les actuacions dels ajuntaments en temes urbanístics i de territori i sobre els planejaments territorials locals.

A continuació fa referència als fets ocorreguts a diferents indrets de Mallorca, que considera que han d'alarmar els polítics i ser una causa suficient perquè prenguin decisions per tal d'evitar-ne d'altres. En primer lloc, la declaració d'interès general de les instal·lacions hípiques de Ses Salines, que va fer el Consell de Mallorca i més tard va revisar i anul·lar, després de comprovar que no era procedent l'acord inicial. Tot seguit, parla de l'intent d'aprovació d'unes normes per part de l'Ajuntament d'Andratx, presentades  inicialment al Consell de Mallorca amb una aparença correcta, des del punt de vista tècnic, amb la consideració d'interès general, però que un cop valorades es va detectar que es tractava d'un recull d'actuacions urbanístiques irregulars i la pretensió era donar-los així un suport
jurídic. Per aquest motiu no es varen aprovar les Normes Subsidiàries d'Andratx.

A continuació, posa l'exemple de l'aprovació de les Normes Subsidiàries de l'Ajuntament de Santa Margalida, pel que fa a les informacions dels mitjans de comunicació, segons les quals aquestes normes s'haurien fet, no per interès general, sinó per interessos particulars i per mitjà de compensacions econòmiques es feien les qualificacions urbanístiques.

Explica que, davant la responsabilitat del Consell per donar el vist-i-plau a un expedient i atès el costum, per respecte institucional, d'informar favorablement tot allò que ja ve informat per un ajuntament, perquè comenta
que l'experiència demostra que no és un bon sistema i que es fa necessari estudiar cada expedient amb detall. Comenta que ha conegut situacions d'aquest tipus, per exemple al municipi d'Andratx, on un expedient de llicència en sòl urbà que es tramitava com a ampliació i reforma d'una caseta ja existent, però el Consell de Mallorca ha descobert que no ha existit mai cap caseta.

Per tots aquests fets que ha posat com un exemple del que habitualment es fa, considera que el Consell de Mallorca ha de crear una estructura tècnica i política o com ho consideri convenient. El seu Grup proposa la creació d'una comissió que estudiï des dels inicis aquells expedients sobre els que el Consell de Mallorca, mitjançant aquest plenari o la Comissió d'Urbanisme hagi de prendre decisions. Com a conseqüència dels exemples i les experiències que s'han tingut, presenta la moció.

EU-Els Verds i PSM expressaren el seu suport, amb reticències, però suport.

El Sr. Puche (PP) retreu al Sr. Alemany que presenti una moció d'aquestes característiques, considera que en unes altres circumstàncies no l'hauria defensada, per exemple quan ell va ser batle, perquè és clarament una moció
intervencionista sobre qüestions municipals i demostra una total desconfiança cap als ajuntaments i una ingerència inadmissible. A més, tots els casos exposats estan perfectament controlats per la Comissió insular d'Urbanisme del Consell de Mallorca.

Comenta que els organismes tenen les seves competències i responsabilitats, com també els seus funcionaris, que mereixen idèntic respecte independentment de l'administració a la qual pertanyin.

Diu que sembla que es proposa la creació d'una sèrie de comissaris polítics que controlin als controladors, o alguna cosa semblant. Coincideix amb el Sr. Alorda quan parla de mirar més o menys arreu, en funció del color polític i també amb la Sra. Rosselló quan afirma que no s'hauria de presentar, caldria poder fiar-se de l'administració. Pensa que els organismes democràtics funcionen i quan es produeix alguna anormalitat, es detecta; en qualsevol cas, intervenir sobre l'autonomia municipal, li sembla un menyspreu a una institució com el Consell de Mallorca.

No està d'acord que es parli de idoneïtat i compatibilitat de les persones tècniques i polítiques que intervinguin. Pel que fa a la compatibilitat, la considera evident i parlar de idoneïtat li evoca comissaris polítics i no ho accepta, com tampoc que es qüestioni que el sistema democràtic funciona. Per tota això, no considera necessari crear cap organisme d'aquestes característiques.

El Sr. Vicens (UM) considera molt correcta l'exposició de la moció per part del Sr. Alemany. Explica que el seu Grup coincideix en un 90% amb el que s'ha dit, perquè comparteix la preocupació expressada, però també manifesta que la Comissió d'urbanisme ja actua com a control de legalitat, detectant anomalies, sancionant i impugnant llicències; en tot cas, necessitarien més mitjans, funcionaris i inspectors, atesa la problemàtica existent i la preocupació que genera. Per aquest motiu el seu Grup no comparteix la moció tal i com es presenta, pel fet que envaeix  competències municipals. En aquest sentit, coincideix amb el que ha expressat el Sr. Alorda.

Demana a tots els Grups polítics que llegeixin bé el text, perquè vol matisar, en primer lloc, que el seu Grup està d'acord, perquè la comissió ja està constituïda, en una part del text, quan diu: ".. el Consell de Mallorca constituirà una comissió per l'estudi estricte del compliment de la legalitat." En canvi, no ho comparteix quan diu: " ... des del  començament dels expedients urbanístics a la seu municipal."

(...)

El Sr. Alemany considera que un dels objectius de la moció ja s'ha complit, atès que tots els Grups, a excepció del PP, han reconegut que el tema d'urbanisme no funciona com seria desitjable. Expressa, com opinió pròpia, que si algú investigués a Mallorca com es va fer a Marbella, segurament l'expedient seria similar i aquesta és la denúncia principal de la moció.

Comenta que també ha expressat abans que entenia la dificultat de redactar
una proposta ben clara per evitar això i que el que realment es vol dir amb la proposta és que s'ha de prendre qualque decisió per evitar que es produeixin aquests fets.

Respon al Sr. Vicens, quan explica que ja es fa, que es fa però amb moltes d'errades i només coneixem les errades que es descobreixen, però no la resta; com aclariment del que diu, posa l'exemple de l'expedient de Ses Salines, en el qual el PSOE i EU varen presentar un recurs de reposició demanant la revisió de tots els informes, per determinar si era correcte. El motiu era que alguns tècnics parlaven d'unes edificacions que no existien en realitat, com finalment s'ha comprovat. Reconeix que és molta feina, però demana que aquest procediment que es va fer en aquest cas i que es va demostrar tan útil, es faci extensiu a tots els expedients, perquè va quedar ben demostrat que les actuacions anteriors de l'administració local no havien estat les adequades.

Explica que, quan ha dit que no sabia si la solució era la creació d'una comissió és perquè accepta que li diguin quina redacció és l'adequada per a la proposta; demana que, si s'accepta que existeix el problema, es faci la
proposta per solucionar-lo i proposa que s'estudiï la forma més adient per aquests casos.

No accepta que li diguin que això és intervencionisme i llevar competències municipals, com tampoc la interpretació que fa el Sr. Puche sobre la idoneïtat dels tècnics; posa l'exemple de l'expedient de Ses Salines, concretament dels tècnics que signen informes afirmant l'existència d'edificacions no existents, com confirmen després les fotos aèries. Respon al Sr. Puche que no coincideix amb ell en aquest sentit, perquè ha pogut comprovar casos de contractacions puntuals d'un tècnic per a un expedient concret, que finalitzen quan l'expedient es tanca. Explica que si es tractes
d'un tècnic funcionari la consideració seria diferent, però no sempre és així i aquest és un dels motius de la proposta.

Reitera el problema d'urbanisme que hi ha a Mallorca pel que fa a les subrogacions, els interessos generals o l'aprovació de planejaments i que el Consell de Mallorca, com a institució responsable, amb competències ben clares sobre aquest tema ha de prendre les decisions oportunes per tal d'evitar que situacions com les esmentades es puguin repetir. Respecte al contingut de la proposta, diu que ho deixa en el sentit ampli que ha explicat, perquè s'estudiï amb el millor criteri com correspondria fer-ho.

Text definitiu de la proposta d'esmena. Per tant, allà on diu: "El Consell de Mallorca constituirà una comissió que estudiï l'estricte compliment de la legalitat des del començament dels expedients urbanístics en seu municipal,
així com la idoneïtat i compatibilitat de les persones tècniques i polítiques que hi intervinguin" ha de dir: "Sense perjudici de les competències municipals, el Consell de Mallorca i la Comissió Insular d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric promouran i potenciaran l'estricte compliment de la legalitat per part de les
Administracions municipals en la elaboració dels planejaments municipals i altres instruments d'ordenació urbanística."

El PP... sembla ser que es va sentir al·ludit:

El Sr. Rubio (PP) intervé per explicar que el seu Grup votarà la proposta que ha fet el portaveu d'Unió Mallorquina, però puntualitza que no està d'acord amb el text que precedeix la proposta, perquè està totalment en contra d'aquesta exposició de motius. Deixa clar que el que vota el seu Grup és només la proposta alternativa presentada pel Sr. Vicens.

El Sr. Alorda també intervé per anunciar que el seu Grup votarà a favor de la proposta del Sr. Vicens i per fer constar que considera que precisament l'exposició de motius és el que li dona sentit i coherència.

La Sra. Rosselló explica que el seu Grup subscriu les afirmacions anteriors del Sr. Alorda.

Tot seguit, atès que el consens en la proposta alternativa és general, s'aprova la moció per unanimitat.

Això passava el 4 de setembre... i ara en Jaume Matas vol emblicar la troca per fer-se l'innocent, a qui pretén enganar el PP amb les seves mentides?

Comentaris

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.

Els comentaris són moderats per evitar spam. Això pot fer que el teu escrit tardi un poc en ser visible.

 
Powered by Life Type - Design by BalearWeb - Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS